Διαχείριση ορεινού όγκου Ερύμανθου

Μελέτη για την προστασία και διαχειρίση του ορεινού όγκου Ερυμάνθου

Φορέας ανάθεσης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Εταιρεια Διαχ/σης Τεχνικής Βοήθειας Ε.Π.Ε.
Έτος εκπόνησης: 1999

Οι κύριοι στόχοι της μελέτης αυτής ήταν να τεθούν οι βάσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων ρυθμιστικών παρεμβάσεων και ειδικών διαχειριστικών μέτρων για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ερυμάνθου, στα πλαίσια πάντα ενός μοντέλου οικολογικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων του όρους και της αειφόρου ανάπτυξής του, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διακίνησης επισκεπτών στην περιοχή μελέτης.

Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκε τόσο η στενή περιοχή, όπως αυτή οριοθετείται στην πρόταση του δικτύου «Φύση 2000», όσο και η ευρύτερη περιοχή των όμορων Δήμων που περιβάλλουν τον ορεινό όγκο του Ερυμάνθου, ώστε αφενός μεν να αναγνωρισθεί η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αφετέρου δε η παρούσα μελέτη να αποτελέσει έναν οδηγό για τις απαραίτητες δράσεις που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της αειφορικής ανάπτυξης και διαχείρισης όλου του όρους.

Οι επιμέρους μελέτες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στο φυσικό περιβάλλον γεωλογία-υδρολογία, στην χλωρίδα-βλάστηση-πανίδα, στην πληθυσμιακή εξέλιξη, στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, στις αναπτυξιακές δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής, στην χωροτακτική κατάσταση, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, στις χρήσεις γης κλπ. .

Η συλλογή και ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων οδήγησε στην δημιουργία μιας σειράς ψηφοποιημένων (G.I.S.) χαρτών που αναπαριστούν την υφιστάμενη κατάσταση στο οικοσύστημα όπως π.χ. ο εντοπισμός περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή ευαίσθητων περιοχών λόγω διαβρωτικών φαινομένων ή πυρκαγιών, δηλαδή μιας απαραίτητης, για τις σύγχρονες απαιτήσεις, βάσης δεδομένων που θα λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο για κάθε επόμενη δράση διαχείρισης. Τέλος, προτάθηκαν λύσεις και προτάσεις για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της υπό μελέτη περιοχής λαμβάνοντας υπόψη, τις αντοχές-ανοχές, τις δυνατότητες και κυρίως την προστασία της περιοχής μελέτης.

Διαβάστηκε 1270 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 17 Μαΐου 2014 13:23